TRUNG HỌC NGUYỄN TRÃI SAIGON
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon - Nam California
 webpages 

 " Một ngày học Nguyễn Trãi, mai mãi là anh em

   Một ngày dậy Nguyễn trãi, mãi mãi là Thầy Cô "

Thơ

Canh vàng, Ngọc Huỳnh pg. 5 - Tiếng mõ, Lê Giang Trần pg. 27 - Mây Hồng, Cao đồng Khánh pg. 30 - Mà thôi, Phùng Ngọc Tiến pg. 32 - Trường xưa & Ngủ quên, Tuệ Kiên pg. 35

Khám phá mới, GS Nguyễn Hải Hà pg. 40 - Tuổi con chim quyên, Cao đồng Khánh pg. 61 Phượng đỏ, Minh Tâm pg. 66 - Mảnh sân, Mai Đông Thành pg. 71 - Hoàng hôn, Đặng Vũ Thế Hiển pg. 71 - Có một điều chi quá vội, Phùng Ngọc Tiến pg. 85 - Đông Kinh tháng Tám, Phùng Ngọc Tiế pg. 88 - Tình hờ, T. Thi pg. 106 - Chân dung, Lê Giang trần pg. 118